Key Note Speaker

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล

ผู้อำนวยการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ปริญญาเอก: วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเบอร์มิ่งแฮม ประเทศอังกฤษ

ปริญญาโท: Advanced Management Program (AMP174), Harvard Business School

ปริญญาตรี: วิศวกรรมอุตสาหการ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


ปี 2559-ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ปี 2547-2559

รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ด้านกลยุทธ์และสนับสนุน

ปี 2543-2547

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ปี 2540-2543

ผู้อำนวยการโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ปี 2536-2540

นักวิจัย ฝ่ายบริหารการวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ