SAU National Interdisciplinary Conference 2022, SAUNIC2022

2022 年第八屆 SAU 全國跨學科會議

การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 9

SAUNIC 2022

หนึ่งในพันธกิจหลักที่สำคัญของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ คือการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ซึ่งเป็นภารกิจที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมแบบองค์รวม ตอบโจทย์ความต้องการทางอุตสาหกรรม เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งสอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจแบบใหม่ หรือ BCG โมเดล ที่จะพัฒนา 3 เศรษฐกิจหลัก ไปพร้อม ๆ กัน ได้แก่ ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ซึ่งมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่คำนึงถึงการนำวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และทั้ง 2 เศรษฐกิจข้างต้นนี้จะอยู่ภายใต้ ระบบเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ ที่ต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล เพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกัน โดยอิงกับการใช้นวัตกรรมเข้าไปเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เกิดการกระจายรายได้ ชุมชนเข้มแข็ง ลดความเหลื่อมล้ำ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเกิดการพัฒนาประเทศชาติ อย่างยั่งยืน

ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์และพันธมิตรความร่วมมือทางด้านวิชาการ ได้แก่ มหาวิทยาลัยทักษิณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขต ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ คณะเกษตร วิทยาเขตบางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ร่วมมือกันจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 9 (SAU interdisciplinary conference 2022, SAUNIC2022) ภายใต้กรอบแนวคิด “การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่เศรษฐกิจ BCG เพื่อความยั่งยืน (Development of Research and Innovation to BCG Economy for Sustainability ) ขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 - วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (Development of Research and Innovation to BCG Economy)

กำหนดการ

 • หมดเขตรับบทคัดย่อ วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565
 • ตอบรับบทคัดย่อ วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565
 • หมดเขตรับบทความ วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565
ขยายเวลาเป็น วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565
 • แจ้งผลพิจารณาบทความ วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565
 • หมดเขตรับบทความฉบับสมบูรณ์ วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565
วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565
 • ลงทะเบียนล่วงหน้า วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 ถึง วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565
 • นำเสนอบทความ วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ถึง วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565

Important Dates

 • March 4, 2022 Abstracts submission due
 • March 11, 2022 Abstracts notification
 • April 8, 2022 Full paper submission due
Extended to April 18, 2022
 • May 6, 2022 Full paper notification
 • Extended to May 20, 2022 Full paper notification

 • May 20, 2022 Full paper final version due
 • Extended to June 3, 2022 Full paper final version due
 • May 20, 2022 - June 17, 2022 Pre-Registration
 • June 24 - 25, 2022 Conference Date

重要日期

 • 2022 年 3 月 4 日 摘要提交
 • 2022 年 3 月 11 日 摘要通知
 • 2022 年 4 月 8 日 全文提交截止日期
扩展到 2022 年 4 月 18 日
 • 2022 年 5 月 6 日 全紙通知 2022 年 5 月 20

 • 2022 年 6 月 3 日 論文全文定稿截止日期
 • 2022 年 5 月 20 日 至 2022 年 617 日 預註冊
 • 2022 年 6 月 24 日 至 25 日 會議日期

เปิดรับสาขาบทความ

Topics of interest include, but are not limited to, the following

สังคมศาสตร์ การจัดการ และบริหาร

Social Science 社會科學

 • สังคมศาสตร์ Social Science 社會科學

 • การเงิน Financial 金融

 • การจัดการ Management 管理學

 • การตลาด Marketing 營銷學

 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์ Human Resource Management 人力資源管理

 • การบัญชี Accounting 會計學

 • ดิจิทัลมิเดีย Digital Media 數字媒體

 • ภาษาอังกฤษธุรกิจ Business English 商務英語

 • รัฐประศาสนศาสตร์ Public Administration 公共行政

 • วิจัยทางการศึกษา Educational Innovation and Technology 教育創新與技術

 • สาขาอื่น ทางด้านสังคมศาสตร์ Other in Social Science 其他社會科學

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

Science and Technology 科學和技術

 • วิศวกรรมความปลอดภัย Safety Eng. 安全工程

 • วิศวกรรมเครื่องกล Mechanical Eng. 機械工程

 • วิศวกรรมไฟฟ้า Electrical Eng. 電機工程

 • วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม Civil and Environmental 土木工程, 環境工程學

 • วิศวกรรมอุตสาหการ Industrial Eng. 工業工程

 • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม Electronic and Telecommunication 電子和電信

 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ Computer Eng. 計算機工程

 • วิทยาการคอมพิวเตอร์ Computer Science 計算機科學

 • เทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology 信息技術

 • การจัดการงานวิศวกรรม Engineering Management 工程管理

 • เทคโนโลยีเกษตร Agricultural Eng. 農業工程

 • สาขาอื่น ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Other in Sciences 其他科學

ส่งบทความ (Paper Submission 論文提交)

สถานที่จัดประชุม: Venue 會場

Virtual Conferences via Zoom App.

& Southeast Asia University